Lovpligtige oplysninger

Det siger loven

I medfør af de for advokater gældende regler skal et advokatfirma give forskellige oplysninger om den enkelte advokatvirksomhed til sine kunder og andre samarbejdspartnere mv.

Oplysninger om Anette Brinkmanns retlige form
Advokatfirmaet Anette Brinkmann, CVR nr. 38 05 08 69, er organiseret som en enkeltmandsvirksomhed.

Oplysninger om virksomhedens forsikring og garantiselskab
Alle advokater hos Advokatfirmaet Anette Brinkmann er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring. Dette gælder uanset om advokaten har dansk eller udenlandsk beskikkelse. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Anette Brinkmann uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Ved samarbejde
Efter aftale med klienten samarbejder Anette Brinkmann med andre angående ydelse af bistand, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som Anette Brinkmann har truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

Advokatsamfundet
Advokat Anette Brinkmann er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne hos Advokatfirmaet Anette Brinkmann er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klientkonto

Advokatfirmaet Anette Brinkmann har klientbankkonti i Arbejdernes Landsbank. Advokatfirmaets klientkontonummer er 5344 0245 124.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for
indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb
svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i
banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt
til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio.
euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.
Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Klage over salær / adfærd

I tilfælde af en tvist om salær og/eller utilfredshed med en advokats adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

top billede